30 December 2010

TAHOEN BAROE HARGA BAROE

Toean/Njonja,
punteun djika kami
tidak bisa persembahkan
apa-apa di tahoen baroe ini
ketjoeali; potongan harga
jang berlakoe hingga
7 Djanoeari 2011
moedah-moedahan berkenan
SELAMAT TAHOEN BAROE 2011

No comments: