04 February 2012

TEKO GERMANY (LAPIS PERAK)
pedagangan pada toetoep tidak ada/hilang
275.000 roepiah, beloem ongkir.

No comments: