24 April 2012

PLAYMATES 1985 (CHINA)
foengsi normal KETJOEALI koentji ON-OFF-nja
sehingga oentoek mematikan moesti tjopot
baterai setjara manoeal
375.000 roepiah, beloem ongkir

No comments: