07 December 2016

PLAKAT REPRO

DJAGALAH KEBERSIHAN
pandjang 43cm x lebar 5,5cm
TERDJOEWAL
HARAP DIJEM DIWAKTOE CHOTBAH
pandjang 36,5cm x lebar 11,5cm
175.000 roepiah, bebas ongkos kirim Djawa

No comments: